Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Κ.Ε

Η Εθελοντική Δράση Ελλήνων Κτηνιάτρων

    • Εκτελεί αποκλειστικά οργανωμένες ομαδικές αποστολές, όχι μεμονωμένες ατομικά από τα μέλη του.

  • Δεν αναλαμβάνει περιστατικά από ιδιώτες.
  • Εξετάζει, περιθάλπει, και χειρουργεί μόνο αδέσποτα ζώα συντροφιάς ή άγρια ζώα.

Οργάνωση Αποστολών της Εθελοντικής Δράσης Ελλήνων Κτηνιάτρων

Η ΕΔΚΕ επεμβαίνει μετά από:

  1. Πρόσκληση από φιλοζωικά σωματεία, δημοτικές αρχές, συλλόγους ή ομάδες ανθρώπων που σκοπό έχουν την βοήθεια των ζώων
  2. Δική της πρωτοβουλία, σε περιοχές που χρήζουν κτηνιατρικής περίθαλψης.

Επισημαίνεται ότι η ΕΔΚΕ δεν αναλαμβάνει δράσεις σε περιοχές που υπάρχουν ήδη οργανωμένα και εν λειτουργία προγράμματα δήμων• την ευθύνη των εν λόγω προγραμμάτων την έχουν οι κτηνίατροι της περιοχής. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν ανάλογα προγράμματα, δράσεις αναλαμβάνονται αφού υπάρξει προηγουμένως συνεννόηση με τους τοπικούς κτηνιάτρους.

Έξοδα Αποστολών & Κατάλληλος Χώρος

Τα έξοδα των αποστολών (μετακίνηση, διαμονή, εστίαση, έξοδα ιατρικών πράξεων) αναλαμβάνονται από τους φορείς που απευθύνουν την πρόσκληση στην ΕΔΚΕ και από χορηγούς της αποστολής.

Συγκεκριμένα, η ανάληψη μιας δράσης δε γίνεται δεκτή παρά μόνο εάν έχουν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων:

  • Η οικονομική διεκπεραίωση της αποστολής από τον φορέα που έχει απευθύνει την πρόσκληση.
  • Η διασφάλιση από τον φορέα του χώρου που πρόκειται να γίνουν ιατρικές πράξεις. Ο έλεγχος του χώρου και η προσωρινή αδειοδότηση γίνεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής και όπου δεν υπάρχει από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του εκάστοτε Δήμου, βάσει του νόμου 4039/12 παρ. 11 13 περί στειρώσεων αδέσποτων από εθελοντές κτηνιάτρους.

Περιθαλπόμενα Ζώα

Τα ζώα που περιθάλπονται από την ΕΔΚΕ φωτογραφίζονται, καταγράφονται και τίθενται υπό την ευθύνη του φορέα που απηύθυνε την πρόσκληση, ο οποίος και ορίζει συγκεκριμένο άτομο με το οποίο θα συνομιλεί η ΕΔΚΕ.
Τέλος, ζώα τα οποία “στειρώνονται” σημαίνονται με κόψιμο του άκρου του ενός αυτιού, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ως “στειρωμένα”.