Καταστατικό ΕΔΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Κ.Ε.». Για τη δραστηριότητα του Σωματείου στο εξωτερικό θα χρησιμοποιείται είτε η επωνυμία αυτή με λατινικά στοιχεία («Ethelontiki Drassi Ktiniatron Ellados») ή η μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα («Voluntary Action of Greek Veterinaries»).
1.2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και ειδικότερα το γραφείο επί της οδού Φρειδερίκου Σμιθ αριθμ. 41, 117 45 Αθήνα.
1.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν γραφεία του Σωματείου και σε άλλα μέρη της Χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοποί του Σωματείου είναι:
Ι. Η παροχή άμεσων και άνευ αμοιβής υπηρεσιών κτηνιατρικής αρωγής σε αδέσποτα ή άγρια ζώα, όπως ενδεικτικά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εμβολιασμός, σίτιση και φιλοξενία. Ιδιαιτέρως προσφέρονται τα παραπάνω σε κάθε ζώο που στερείται κτηνιατρικής φροντίδας επειδή βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία, υπάρχει έλλειψη κτηνιάτρων στην περιοχή ή διαπιστώνεται έλλειψη οργάνωσης αρμόδιων φορέων.
ΙΙ. Η μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων μέσω δωρεάν στειρώσεων και διευκόλυνσης υιοθεσιών.
ΙΙΙ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με ζητήματα ευζωίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Νόμου 4039/2012.
ΙV. H καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης με άλλα πρόσωπα, που επιδίδονται σε συναφείς φιλοζωικές δραστηριότητες ή έχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

3.1. Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
Ι. Με την επί τόπου, άνευ αμοιβής επέμβαση και παροχή υπηρεσιών από τα μέλη του όπου και όταν απαιτείται, αυτόκλητα ή κατόπιν πρόσκλησης και σε συνεργασία με δημόσιες αρχές ή φιλοζωικές ιδιωτικές ομάδες.
ΙΙ. Διά της παροχής με δαπάνη του Σωματείου ιατροφαρμακευτικού υλικού και εργαλείων για την περίθαλψη και τις στειρώσεις αδέσποτων ζώων.
ΙΙΙ. Με την εκτύπωση εντύπων και την οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, μαθημάτων, παραστάσεων, προβολών και άλλων εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους ή σχολεία, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα ζωοφιλίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ

4.1. Τα μέλη του Σωματείου έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξία, τη θέληση και τη δυνατότητα να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του.
4.2. Τα τακτικά μέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί κτηνίατροι, που ασκούν νόμιμα την κτηνιατρική στην Ελλάδα. Η εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από θετική πρόταση ενός τακτικού μέλους. Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου είναι εξ αρχής τακτικά μέλη.
4.3. Ειδικότερες κατηγορίες μελών, χωρίς υποχρέωση καταβολής τελών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, και χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα, είναι: α) τα Επίτιμα μέλη και β) τα Δόκιμα μέλη.
α) Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, εφόσον συναινούν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες ή πόρους στο Σωματείο με σκοπό την πιο αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν τέλη εγγραφής στο Σωματείο, ούτε ετήσια συνδρομή. Η ανακήρυξη ενός προσώπου ως επίτιμου μέλους του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου.
β) Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν φοιτητές κτηνιατρικής σχολής ανωτάτης εκπαίδευσης μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δόκιμα μέλη δεν καταβάλλουν τέλη εγγραφής στο Σωματείο, ούτε ετήσια συνδρομή.
4.4. Τα επίτιμα μέλη και τα δόκιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της διοίκησης του Σωματείου. Προσκαλούνται και παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου υπό την επίβλεψη των τακτικών μελών.
4.5. Για την κατάσταση των μελών του Σωματείου τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του, και περιέχει το όνομα του κάθε μέλους του Σωματείου, τη διεύθυνσή του, ημερομηνία εγγραφής και τυχόν αποβολής του, στοιχεία ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ως μηχανογραφημένο.

ΑΡΘΡΟ 5ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

5.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικά μέσα, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς.
γ) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου για την εκπλήρωση των σκοπών του.
δ) Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο και την ετήσια χρηματική τους συνδρομή.
Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία εκ των ως άνω οικονομικών επιβαρύνσεων.
Η αρχική οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου αποφασίζεται στο Πρακτικό Ίδρυσης, και μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
στ) Να μη γίνονται υπαίτιοι πρόκλησης ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου.
5.2. Κάθε σοβαρή παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία μπορεί να επισύρει την αποβολή του υπαιτίου μέλους από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

6.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σε αυτό δικαιούνται:
α) Να αποφασίζουν επί των προτάσεων δράσης του Σωματείου και επί του Προγράμματος Εκδηλώσεών του
β) Να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.
γ) Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Να εκφράζουν την άποψή τους και να ασκούν κριτική στη Διοίκηση του Σωματείου.
δ) Να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, όταν είναι τακτικά μέλη. Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη του Σωματείου στερούνται δικαιώματος ψήφου, όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Μόνο τα τακτικά μέλη δικαιούνται να εκλέγουν τα αιρετά όργανα του Σωματείου ή να εκλέγονται ως μέλη των αιρετών οργάνων του Σωματείου.
στ) Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν ή αποβάλλονται, μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
ζ) Να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της Διοίκησης
η) Να προτείνουν νέα μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

7.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει όλες τις τυχόν καθυστερούμενες οφειλόμενες εισφορές, ανάλογα με το χρόνο που παρέμεινε μέλος.
7.2. Τα μέλη που αποχωρούν και επανεγγράφονται πριν παρέλθει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

8.1. Η Γενική Συνέλευση για σπουδαίο λόγο μπορεί να αποφασίσει την αποβολή μέλους από το Σωματείο με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της απευθυνόμενη σε αυτό.
8.2. Η αποβολή μέλους μπορεί να αποφασιστεί ιδίως:
α) Αν επί ένα (1) έτος καθυστερεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το μέλος προειδοποιείται εγγράφως από αυτό, και αν δεν συμμορφωθεί ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αποβληθέν μέλος για καθυστέρηση συνδρομής μπορεί να επανεγγραφεί μόνο μετά την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών του.
β) Αν προβάλλεται δημόσια ως μέλος του Σωματείου για διαφημιστικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς και γενικά χρησιμοποιεί την ιδιότητά του αυτή για δικό του όφελος ή αντιδρά στο πνεύμα, τις αρχές και τις επιδιώξεις του Σωματείου και παρεμβάλει προσκόμματα στη λειτουργία του.
γ) Αν η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου.
8.3. Κατά της απόφασης αποβολής μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης.
8.4. Τα μέλη που αποβάλλονται και επανεγγράφονται πριν παρέλθει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9.1. Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και η δαπάνη εγγραφής τους. Τα αρχικά ποσά των ετήσιων συνδρομών και της δαπάνης εγγραφής καθορίζονται με το Πρακτικό Ίδρυσης, και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, όταν υφίσταται ανάγκη.
β) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
γ) Οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών προς το Σωματείο, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο μπορούν να γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.
δ) Οι τυχόν επιχορηγήσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, όπως ενδεικτικά κονδύλια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιχορηγήσεις του Κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης για το φιλοζωικό έργο του Σωματείου.
ε) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις και λαχειοφόρους αγορές, που οργανώνει το Σωματείο για να αντλήσει πόρους για την επιδίωξη των σκοπών του.
9.2. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
9.3. Για κάθε είσπραξη πόρου από το Σωματείο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Σωματείου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.4. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Ταμία με εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.5. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.6. Δαπάνη για ποσό μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δαπάνη του Σωματείου ύψους άνω των πέντε χιλιάδων ενός (5.001) ευρώ επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
9.7. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία μπορεί να πραγματοποιήσει αναγκαία, τρέχουσα δαπάνη ύψους έως χίλια (1.000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.
10.2. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να τα παύει με απόφασή της οποτεδήποτε για σπουδαίους λόγους, και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση του Σωματείου.
10.3. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου.
10.4. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα διά φυσικής παρουσίας ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ταυτόχρονης επικοινωνίας.
10.5. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες, και λαμβάνουν χώρα είτε στην έδρα του Σωματείου, είτε όπου αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
10.7. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο για να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις.
β) υποχρεωτικώς όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.
γ) υποχρεωτικώς όταν το ζητήσει γραπτώς η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικής ανωμαλίας.
Στις ως άνω περιπτώσεις (β) και (γ), η γραπτή αίτηση περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα, απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης, τη σύγκληση αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.
10.8. Τα μέλη του Σωματείου καλούνται στη Γενική Συνέλευση με έντυπες ή ηλεκτρονικές προκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, και αποστέλλονται στον αριθμό fax ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που αυτά έχουν δηλώσει στο Σωματείο.
10.9. Στην πρόσκληση γίνεται σαφής και λεπτομερής αναφορά των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και της επιτρεπόμενης μεθόδου συμμετοχής σε αυτή μέσω διαδικτύου.
Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη του Σωματείου καλούνται πάντα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
10.10. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αιτούντες τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
10.11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11ο-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11.1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
11.2. Η Γενική Συνέλευση έχει τη γενική αρμοδιότητα, την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης του Σωματείου.
11.3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για:
α) Να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Σωματείου.
β) Να εγκρίνει τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη λήξη του κάθε έτους.
γ) Να εγκρίνει τη δαπάνη από το Σωματείο ποσού μεγαλύτερου από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) ευρώ.
δ) Να αποφασίζει την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.
ε) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανάμεσα στα τακτικά μέλη του Σωματείου.
στ) Να εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ανάμεσα στα τακτικά μέλη του Σωματείου.
ζ) Να εποπτεύει και να ελέγχει τη Διοίκηση του Σωματείου.
η) Να παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα.
θ) Να προσφεύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ι) Να αποφασίζει για την προσχώρηση του Σωματείου σε ενώσεις προσώπων ημεδαπές ή αλλοδαπές ευρύτερης εκτάσεως, με στόχο την πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του.
ια) Να αποφασίζει τη μεταβολή του σκοπού ή την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιβ) Να αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου.
ιγ) Να αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών ή τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
ιδ) Να εγκρίνει την αναπροσαρμογή του ύψους της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών του Σωματείου, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12.1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται είτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών, είτε συμμετέχουν μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που θα ορίζονται από το ΔΣ στην πρόσκληση. Οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εκπροσωπηθεί ως προς τη συμμετοχή και την ψήφο του από άλλο τακτικό μέλος, εάν το τελευταίο κατά την προσέλευσή του στη Γενική Συνέλευση διαθέτει σχετικό νομιμοποιητικό πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο και καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου. Αυτό ισχύει για τις τακτικές και τις έκτακτες συνελεύσεις. Το εξουσιοδοτημένο μέλος ασκεί όλα τα δικαιώματα του εξουσιοδοτούμενου, ψηφίζει και ομιλεί ή προτείνει εν ονόματί του, πάντα εντός των ορίων της έγγραφης εξουσιοδότησης. Ο κάθε πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί το πολύ μέχρι πέντε (5) τακτικά μέλη κατά την ίδια Γενική Συνέλευση.
12.2. Κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτής και συντονίζει τις εργασίες της το μέλος, που έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα και ταμειακώς ενήμερα. Ως παρόντα λογίζονται και τα μέλη που απέχουν από την ψηφοφορία ή δίδουν άκυρη ή λευκή ψήφο.
12.4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Απαγορεύεται η διά βοής λήψη απόφασης. Ειδικώς οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών για την εκλογή των αιρετών οργάνων του Σωματείου, για την έγκριση του απολογισμού της Διοίκησης, για την παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και για την αποβολή μέλους, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διαφορετικά είναι άκυρες. Κατά το χρόνο που συζητούνται τα θέματα αυτά, στη συνεδρίαση παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη και όχι τα επίτιμα ή τα δόκιμα.
12.5. Εξαίρεση στους άνω κανόνες περί απαρτίας και πλειοψηφίας αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
α) Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
β) Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα τακτικά μέλη. Οι απόντες μπορούν να συναινέσουν γραπτώς.
γ) Για να αποφασιστεί η παύση ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο πέμπτων (1/5) των τακτικών μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά για να παυθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
12.6. Τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό.
12.7. Ειδικός σύμβουλος του Σωματείου, όπως για παράδειγμα νομικός ή οικονομικός σύμβουλος, μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατόπιν πρόσκλησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ενημερώσει το σώμα και να το συμβουλεύσει επί εξειδικευμένων θεμάτων.
12.8. Εάν όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου συμφωνήσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς να συνέλθει η Γενική Συνέλευση.
12.9. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
12.10. Τα πρακτικά συνεδριάσεως τηρούνται από μέλος της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζεται κατά την έναρξή της για το σκοπό αυτό, καταγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και παραδίδονται στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 13ο-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται στο παρόν και «Διοίκηση», και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραιτήτως τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου.
13.2. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του Συμβούλου που πλειοψήφησε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών, και κατά την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις απλούς Συμβούλους του. Δεν μπορεί το ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει άνω της μίας εκ των ως άνω ιδιοτήτων.
13.3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα.
13.4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε τη 16η ημέρα από τις εκλογές και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του τρίτου από της εκλογής έτους.
13.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν, και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στ Βιβλίο Πρακτικών.
13.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε τρεις μήνες, στην έδρα του Σωματείου ή όπου αλλού αποφασιστεί, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και καθορίζει με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο σύγκλησης. Η πρόσκληση αποστέλλεται από τον Πρόεδρο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα στον αριθμό fax ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχουν δηλώσει τα μέλη. Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του.
13.7. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται εκτάκτως και προσωρινά, για την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων που του αναθέτει το παρόν Καταστατικό, κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή ο τον πρεσβύτερο από τους λοιπούς Συμβούλους.
13.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα, με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία, τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
13.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά έως το τέλος της θητείας του ακόμη και εάν, λόγω παραίτησης ή παύσης μέλους, τα εναπομείναντα μέλη του είναι τέσσερα (4). Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνουν τρία (3) ή λιγότερα, αυτά και οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες, κατά τη σειρά της εκλογής τους και μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τέσσερα (4), αναλαμβάνουν καθήκοντα μεταβατικής Διοικούσας Επιτροπής με σκοπό να διενεργηθούν αρχαιρεσίες το συντομότερο δυνατό για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
13.10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου, δύνανται δε να παυθούν ορισμένα ή και όλα από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με βάση το άρθρο 12.5. του παρόντος. Ειδικώς για την παύση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο βάσει των νόμων και του Καταστατικού, και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών συμμορφούμενο με τις οδηγίες και τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης.
14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σώμα ή διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε όλους τους τρίτους, ιδιώτες και δημόσιες Αρχές, και παρίσταται εις το όνομά του, ως σώμα ή διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, καθώς επίσης αποφασίζει τη δικαστική ή εξώδικη παρέμβαση και παράσταση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, προς υποστήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων του.
14.3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι ειδικότερες αρμοδιότητες:
α) Προβαίνει στην εγγραφή νέων μελών καθώς και στη διαγραφή υφισταμένων κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Δια του Προέδρου του συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ε) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου με βάση τους καταστατικούς σκοπούς του.
στ) Προβαίνει σε δαπάνες για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης όταν αυτό απαιτείται από το Καταστατικό.
ζ) Αναπροσαρμόζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3), όποτε απαιτείται, το κόστος εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και το ύψος των τακτικών ετησίων εισφορών. Η απόφασή του αυτή υπόκειται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
η) Διορίζει, με αμοιβή ή χωρίς, νομικό ή οικονομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, με στόχο την πιο αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.
θ) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στο Σωματείο για την πιο αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.
ι) Διοργανώνει σεμινάρια, μαθήματα, εργαστήρια και επιμορφωτικές διαλέξεις και εκδηλώσεις με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
ια) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.
ιβ) Μισθώνει γραφεία για τη στέγαση του Σωματείου.
ιγ) Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ) Εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και το Σωματείο, ως το ανώτατο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
στ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
ζ) Υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεων.
η) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
θ) Μπορεί να καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ι) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ια) Προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.2. Όταν και για όση διάρκεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται εκτάκτως και προσωρινά για όλες τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το παρόν κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή ο τον πρεσβύτερο από τους λοιπούς Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 16ο-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

16.1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β) Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου.
γ) Τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του Σωματείου πλην του Βιβλίου Εισπράξεων – Πληρωμών.
στ) Επιμελείται της διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Σωματείου.
16.2. Τον Γενικό Γραμματέα – όταν και όσο απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ17ο-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

17.1. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο.
γ) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, και πιο συγκεκριμένα κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση και διαχείριση του Σωματείου.
δ) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και την ακριβή τήρηση του Βιβλίου Εισπράξεων – Πληρωμών.
ε) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
17.2. Τον Ταμία – όταν κωλύεται ή απουσιάζει – αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 18ο-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από δύο (2) μέλη, τα οποία είναι απαραιτήτως τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου.
18.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει περιοδικά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
18.3. Ο έλεγχος ενεργείται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου να αποτυπωθούν σε έκθεση τα πορίσματα, και η έκθεση αυτή ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Σωματείου.
18.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών κατά έναν έλεγχό της, με έγγραφο που απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
18.5. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου, δύνανται δε να παυθούν ορισμένα ή και όλα από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με βάση το άρθρο 12.5. του παρόντος. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου.
18.6. Η Ελεγκτική Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά έως το τέλος της θητείας της ακόμη και εάν, λόγω παραίτησης ή παύσης μέλους, μείνει μόνο ένα (1) μέλος. Εάν και τα δύο μέλη της παυθούν ή παραιτηθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία εκλογής νέας Ελεγκτικής Επιτροπής το συντομότερη δυνατόν.


ΑΡΘΡΟ 19ο-ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

19.1. Αιρετά όργανα του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές για την ανάδειξη του κάθε αιρετού οργάνου από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου λαμβάνουν χώρα με απόφαση και επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά εντός του τελευταίου μήνα της θητείας του καθενός. Η διαδικασία ανάδειξης της σύνθεσης του κάθε αιρετού οργάνου διέπεται από το παρόν άρθρο.
19.2. Η διαδικασία εκλογών για το κάθε αιρετό όργανο εκκινεί με απόφαση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, διά της οποίας ορίζεται η ημέρα διεξαγωγής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της απόφασης, και συγκαλείται για την ημέρα αυτή η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα τις εκλογές. Στην ίδια απόφαση περιγράφεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ταυτόχρονη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μέλη του Σωματείου που κατοικούν εκτός της πόλης, όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές.
19.3. Όσα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Σωματείου επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν γραπτώς σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
19.4. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με δραστηριότητα που εμπίπτει στους σκοπούς του Σωματείου.
19.5. Τα ονόματα των υποψηφίων για την εκλογή του αιρετού οργάνου αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστοποιούνται έγκαιρα στα τακτικά μέλη του Σωματείου με επιμέλεια του ιδίου.
19.6. Κατά τη Γενική Συνέλευση, που έχει ως θέμα τις εκλογές, με μυστική ψηφοφορία τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη του κάθε οργάνου, επισημαίνοντας στο ψηφοδέλτιο τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους αναγράφοντας ένα σταυρό στα αριστερά του ονόματός τους. Το κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να ψηφίσει έως πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
19.7. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται επτά (7) μέλη και στην Ελεγκτική Επιτροπή δύο (2) μέλη.
19.8. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων στη σειρά, αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
19.9. Την επιμέλεια για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας αυτού έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, τη διανομή τους και την καταμέτρηση των ψήφων. Τα αποτελέσματα των εκλογών καταγράφονται από το Γενικό Γραμματέα στο Βιβλίο Πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
19.10. Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από το Σωματείο, με απόφαση και επιμέλεια της προσωρινής πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, που ορίζεται με το Πρακτικό Ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 20ο-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. Όλα τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου είναι τιμητικά. Τα μέλη αυτά δεν δικαιούνται μισθό ή αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη αιτία και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός από την κάλυψη εξόδων ταξιδιών, που λαμβάνουν χώρα με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόφαση αυτού χωρίς τη συμμετοχή του αμειβόμενου μέλους.


ΑΡΘΡΟ 21ο-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

21.1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να τροποποιήσει το Καταστατικό του Σωματείου με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 12.5. του παρόντος.
21.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 22ο-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

22.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 12.5. του παρόντος.
22.2. Τη διάλυση του Σωματείου μπορεί προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
22.3. Το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10).
22.4. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Α.Κ.

Άρθρο 23ο-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

23.1. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του υπό οποιαδήποτε μορφή.
23.2. Για την τύχη της περιουσίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, και δεν μπορεί να ανατεθεί η λήψη της απόφασης αυτής σε τρίτο. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει τον αποδέκτη της περιουσίας ανάμεσα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που επιδίδονται αφιλοκερδώς σε έργο κτηνιατρικού ενδιαφέροντος ή σε συγγενές σωματείο.


ΡΘΡΟ 24ο-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

24.1. Το Σωματείο έχει στρογγυλή ή τετράγωνη σφραγίδα, που αναγράφει την ονομασία του και το έτος ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 25ο-ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

25.1. Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
α) Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ) Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 26ο-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26.1. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ημεδαπές ή αλλοδαπές ενώσεις Σωματείων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 27ο-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

27.1. Καθετί που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και από τον εσωτερικό κανονισμό, θα ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και την περί των σωματείων νομοθεσία.
27.2. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα, 11/02/2013